AMBSUPERSLOT TRUEWALLET

นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy)

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา ตรวจสอบอัตราต่าง ๆ ของเรา และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Ambsuperslot Truewalletได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เรา หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับ Ambsuperslot Truewallet และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเรา

เราสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ Ambsuperslot Truewallet ได้อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ Ambsuperslot Truewallet อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับเรา และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของเรา โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรานั้น เราอาจใช้ระบบ “คุกกี้” (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ Ambsuperslot Truewallet และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของเรา

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเรานั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่ การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ IP Address ไอดีไลน์ (LINE ID) เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขบัญชีธนาคารแก่เรา ตลอดจนกิจกรรมการเดิมพันหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่เราแล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้บริการและท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งการสนทนาส่วนตัวผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์มายังเรา เราจะเก็บเนื้อหาในการสนทนาส่วนตัวผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่อยู่ของการสนทนาส่วนตัวผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ และการโต้ตอบการสนทนาส่วนตัวผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เรา หรือ ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของเราแห่งประเทศไทย ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของเรา และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับ Ambsuperslot Truewallet หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเราไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เราได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาส เราอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ / หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับ Ambsuperslot Truewalletอันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราสงวนสิทธิ์ในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับ Ambsuperslot Truewalletด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เราจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ การรักษาความถูกต้องของข้อมูล เรามีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงินของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

Visiting our website

You can visit our website. To browse our products and services, check our rates and find information related to Ambsuperslot Truewallet. without you having to give us information about yourself If you do not want to register with Ambsuperslot Truewallet and do not want to receive additional new information from us

We can continue to improve the Ambsuperslot Truewallet website. continuously We may use software devices. For the purpose of collecting data on the browsing behavior of people who visit our website for the purpose of improving the website to reach the target audience The information collected includes the date and time of the visit to the website. Views of web pages, time spent visiting type of search internet service provider and visits to various websites both before and after visiting our website

Online betting provider Ambsuperslot Truewallet May investigate the browsing behavior of customers who have accounts with us. and use data linkage services as well as using our collection payment services. As part of our security process, We may use a “cookie” system (cookie) to verify the authenticity of the user’s request. A “cookie” is information sent from a website to a visitor’s computer. While a visitor to that website is visiting our website, a “cookie” is set by the online gambling provider Ambsuperslot Truewallet. And will cease to be effective after linking information on our part.

Collection and preservation of personal data

Information relating to our customers It will only be used for our legitimate operational purposes, i.e. to provide the best service. and use them to design better products and special offers. which is in accordance with customer requirements Customer data will not be used, collected or retained unless we have the intention to do so. We collect personal information by directly requesting information from you. by application process and through ancillary services which require a person to contact you. If you choose to provide personal information such as IP address, LINE ID (LINE ID), telephone number and bank account number to us. as well as any of your betting activities or transactions to us. We will keep that information confidential. in accordance with our standards for confidentiality.

Information about our customers will be collected. And reserved during the period that the service provider and you continue to have a business relationship with each other. We will keep the contents of private conversations through the LINE application. The address of a private conversation through the LINE application. And interacting with private conversations through the aforementioned LINE applications to answer your questions or for the need for follow-up and to check the clarification of the interaction between the customer and us in respect of any questions you may have

Disclosure of personal information

We will not allocate or sell your personal information to any other third party for their own independent use purposes. In addition, we will not disclose your personal information to any other organization unless you have requested and authorized us; or The allocated information is to facilitate the successful initiation of your transaction or the information allocated. Allocated to a reputable information office or allocate to representatives to report information of the same nature, or disclose such information as permitted by law. For example, we may be required to disclose information about our customers, pursuant to a court order or subpoena. Government authority such as our inspectors of Thailand which the law has authorized

We may enter into agreements with third parties. In order to develop and maintain our transaction systems and allocating essentials or services on our behalf. Which third parties who come to operate for Ambsuperslot Truewallet or to act on our behalf must also agree to keep our customer information confidential. It is also bound by applicable laws. Whenever we employ any other organization to support our services. Those organizations must also comply with our confidentiality standards.

From time to time, we may enter into co-marketing agreements and/or co-promotional advertisements with third parties. For the purpose of attracting new customers, which if you apply to be a new customer account with Ambsuperslot Truewallet as a result of doing so We reserve the right to assure third parties that You have also opened an account with Ambsuperslot Truewallet.

Security procedures for data protection

We will maintain strict security standards for the purpose of preventing damage. or unauthorized access to your personal data

Data Accuracy

We have processes in place to ensure that Your financial information is accurate, current and complete according to business standards. We also have processes to correct erroneous information upon your request.